“Je bent niet onderweg om aan te komen”

Rechtsvorm:
Stichting

Statutaire naam:
Stichting Onderweg

Ook genoemd (handelsnaam):
Stichting Onderweg

Profiel URL:
https://www.stichting-onderweg.nl

Statutaire zetel:
Amsterdam

KvK nummer:
34212829

RSIN – Ficaal nummer:
813773052

 

Doelstelling:

Het waarborgen van de anonimiteit van donateurs van goede doelen door het optreden als tussenpersoon (het ontvangen, administreren en distribueren van donaties) bij het financieel ondersteunen van in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, voorts niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen dan wel daarvan vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid welke tenminste vijfentwintig (25) leden tellen alsmede individuele personen in het binnen-en buitenland die zich op enigerlei wijze full-time ten dienste stellen van één of meer van de hiervoor genoemde instellingen casu quo verenigingen zonder daarvoor adequate honorering te ontvangen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wijze waarop doel behaald wordt:

Voor meer informatie over de doelstelling en de wijze waarop deze behaald wordt kunt u kijken op de pagina “beleidsplan“.