“Je bent niet onderweg om aan te komen”

Beleidsplan Stichting Onderweg


Doelstelling:

Het ondersteunen van andere Algemeen Nut Beogende Instellingen door middel van het werven van fondsen en het waarborgen van de anonimiteit van personen die die fondsen verstrekken. De Stichting heeft geen omvangsdoelstellingen qua liquiditeitsstromen en dergelijke. De anonimiteitswaarborging van schenkers betekent dat de Stichting nimmer actief fondsen zal werven, maar het moet hebben van mond-op-mondbekendheid. De anonimiteitswaarborging betekent eveneens dat iedere bestuurdershandeling die niet in lijn is met de doelstelling van de Stichting niet kan worden geaccepteerd.

Actueel beleid en werkzaamheid:

Er is geen actief wervingsbeleid, wel vinden schenkingen plaats die conform de doelstelling van de stichting toekomen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen. Jaarlijks worden de financiële stromen van de Stichting gevat in een jaarverslag dat door het bestuur van de Stichting wordt goedgekeurd.

Fondsenbeheer:

De stichting beoogt geen fondsen in beheer te houden, meer dan zij nodig heeft voor haar eigen exploitatie. Overtollige middelen zullen binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting worden uitgekeerd aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Fondsenbesteding:

De Stichting is vrij in de keuze van het besteden van de aan haar ter beschikking gestelde fondsen. Indien een schenker expliciet aan een specifieke Algemeen Nut Beogende Instelling wenst te schenken zal de stichting daar aan gehoor geven.”

Klik hier om beleidsplan als PDF te downloaden.